דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך


דיווח דבידנד 6 מ שח - אקורד 16.4.19 - 28.3.19.pdf


1 .הרינו לדווח כי בתאריך 2019/03/28 הוחלט על תשלום דיבידנד לניירות ערך של החברה. 

2 .הסכום הכולל של הדיבידנד שישולם הינו: 6,000,000 ש"ח.

 3 .יתרת רווחי התאגיד כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 .לאחר החלוקה נשוא דוח זה הינם בסך של 19,246,000 ש"ח.

 4 .הליך אישור חלוקת הדיבידנד החלוקה אושרה בדירקטוריון החברה החלוקה הנ"ל הנה באישור ביהמ"ש בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות לא

 5 .המועד הקובע (יום הקום): 2019/04/07 07/04/2019 :האקס יום 16/04/2019 :התשלום מועד

 6 .פרטי התשלום: דיבידנד המחולק מחברה תושבת ישראל (הרכב מקורות הדיבידנד