אילו מסמכים עלי לספק כדי לפתוח כרטיס לקוח?


תעודת התאגדות ותקנון החברה או תעודת עוסק מורשה

תיאור קצר של העסק

צילום תעודת זהות של הבעלים + כתובת וטלפון

חשבוניות וקבלות בגין השיקים אותם תרצו לנכות

פרטי חשבון להעברת כספים - צילום שיק מבוטל / אישור מספר חשבון זה"ב [IBAN]

אישור עו"ד על זכויות חתימה

אובליגו מעודכן ומנוצל בבנקים ובחברות אשראי חוץ בנקאי, כולל תדפיסים ופירוט בטחונות שניתנו

דוחות כספיים מבוקרים אחרונים

מאזן בוחן עדכני מפורט

פרטי לקוחות וספקים עיקריים