אילו מסמכים עלי לספק כדי לפתוח כרטיס לקוח?


 

תעודת התאגדות ותקנון החברה או תעודת עוסק מורשה

 

תיאור קצר של העסק

 

צילום תעודת זהות של הבעלים + כתובת וטלפון

 

חשבוניות וקבלות בגין השיקים אותם תרצו לנכות

 

פרטי חשבון להעברת כספים - צילום שיק מבוטל / אישור מספר חשבון זה"ב [IBAN]

 

אישור עו"ד על זכויות חתימה

 

אובליגו מעודכן ומנוצל בבנקים ובחברות אשראי חוץ בנקאי, כולל תדפיסים ופירוט בטחונות שניתנו

 

דוחות כספיים מבוקרים אחרונים

 

מאזן בוחן עדכני מפורט

 

פרטי לקוחות וספקים עיקריים